REGULAMIN WIZYT W PLACÓWCE APRIL STOMATOLOGIA I MEDYCYNA

Umawianie na wizyty

Na każdą wizytę Pacjent powinien się zapisać uzgadniając termin wizyty poprzez Rejestrację Gabinetu April
telefonicznie lub osobiście.
Wizyty są realizowane w dwóch trybach: konsultacje i przeglądy, są to wizyty 10-15 minutowe na których nie
są wykonywane zabiegi; oraz wizyty zabiegowe, których długość jest uzależniona od rodzaju i trudności
wykonywanego zabiegu.
Planowe wizyty zabiegowe powinny być poprzedzone wizytą konsultacyjną, na której lekarz określa potrzebę
ilości i długości kolejnych wizyt, oraz zleca dodatkowe badania, jeśli występuje taka potrzeba.
W przypadkach wyjątkowych ( np. pacjent mieszkający na stałe za granicą), wizyty pilne, awaryjne oraz
higienizacyjne mogą odbyć się bez wizyty konsultacyjnej.
Rejestracja zastrzega sobie prawo odmowy umówienia pacjenta na wizytę.

Kontakt z Pacjentem

Podczas pierwszego kontaktu telefonicznego lub osobistego z Rejestracją Pacjent zobowiązany jest
udostępnić Rejestracji dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy. Pacjenci nie posiadający
polskiego numeru telefonu zobowiązują się podać dodatkowy polski numer telefonu i/lub do bliskiej osoby
mieszkającej w Polsce.
W razie zmiany numeru kontaktowego Pacjent jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Rejestrację.
Rejestracja zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych kontaktowych z pacjentem celem potwierdzenia,
przesunięcia lub anulowania wizyty, poprzez kontakt telefoniczny i/lub SMS.
W uzasadnionych przypadkach możliwy jest również kontakt mailowy lub poprzez portale społecznościowe
typu FB.

Potwierdzenia wizyt

Każda wizyta jest potwierdzana przez Rejestrację poprzez SMS i/lub telefoniczne z 2 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem próby są ponawiane kilkukrotnie do dnia
poprzedzającego wizytę. Wizyta jest anulowana w przypadku braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej do
godziny 15:00 roboczego dnia poprzedzającego wizytę.
W przypadku braku kontaktu ze strony Rejestracji w sprawie potwierdzenia wizyty, Pacjent proszony jest
o kontakt w celu upewnienia się, że wizyta jest aktualna, lub celem kontroli poprawności danych (daty,
godziny, lub nr kontaktowego).
Wizyty Pilne/Awaryjne, umawiane tego samego dnia, w dzień poprzedzający oraz z 2 dniowym
wyprzedzeniem nie będą potwierdzane przez Rejestracje, automatycznie otrzymują status „wizyta
potwierdzona”.

Odwołania wizyt

Pacjent ma możliwość odwołać umówiona wizytę poprzez kontakt z Rejestracją telefonicznie lub osobiście
lub podczas potwierdzania wizyty. Jeśli z jakiejś przyczyny Pacjent nie może pojawić się na wizycie
zobowiązuje się jak najszybciej powiadomić o tym Rejestrację.
W uzasadnionych przypadkach rejestracja ma możliwość odwołania umówionej wizyty Pacjenta (sytuacje
osobiste i choroby personelu, awarie, szkolenia i kursy i in.).
Każda anulowana wizyta jest odnotowywana w dokumentacji Pacjenta. Wizyty anulowane podczas
potwierdzania wizyty, lub odwołane już po potwierdzeniu otrzymują status „odwołana w ostatniej chwili”.
Wizyty anulowane z powodu braku kontaktu z Pacjentem do godziny 15:00 dnia poprzedzającego wizytę
otrzymują status „anulowane z powodu braku kontaktu z Pacjentem”.
Jeśli Pacjent nie zgłasza się lub nie potwierdza kolejnych wizyt, w analogiczny sposób anulowane są wszystkie
kolejne zarezerwowane wizyty Pacjenta.

Przesunięcie wizyty

W uzasadnionych przypadkach rejestracja po wcześniejszym uzgodnieniu z Pacjentem ma możliwość
przesunięcia umówionej wizyty Pacjenta na dogodny dla obu stron nowy termin (sytuacje osobiste i choroby
personelu, awarie, szkolenia i kursy i in.).
Pacjent ma możliwość przesunąć umówioną wizytę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub
osobistym. Wizyty przesuwane podczas potwierdzania wizyty otrzymują status „odwołana w ostatniej
chwili”.

Spóźnienia na wizytę

Pacjent zobowiązuje się powiadomić telefonicznie o przewidywanym spóźnieniu na wizytę. W przypadku
spóźnień wizyta Pacjenta zostaje skrócona o czas spóźnienia, przesunięta na inny termin/godzinę lub
anulowana.
Spóźnienia na wizytę bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie powyżej 15 minut są traktowane jako
rezygnacja z wizyty, a wizyta otrzymuje status „Pacjent nie zgłosił się na wizytę”.
Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany na wizytę Pacjent lub ponadplanowy Pacjent.
Nie stawienie się na umówioną, potwierdzoną wizytę
W przypadku nie stawienia się na umówioną wizytę pomimo wcześniejszego potwierdzenia wizyta Pacjenta
otrzymuje status „Pacjent nie zgłosił się na wizytę”.

Zadatek na poczet wizyty

Podczas rezerwacji kolejnego terminu wizyty przez Pacjenta posiadającego dwukrotnie status wizyty:
„odwołana w ostatniej chwili” i/lub „Pacjent nie zgłosił się na umówioną wizytę” wymagany jest uiszczenie
opłaty w wysokości 150 zł. Jest to wpłata o statusie „Zadatek na poczet wizyty”, który zostanie odliczony od
rachunku po wizycie. Wpłata na zadatek może być wykonana osobiście w placówce poprzez płatność
gotówką/kartą płatniczą, lub przelewem na nr konta 05 1140 2004 0000 3702 7619 2007 z terminem do
3 dni roboczych od dnia rezerwacji wizyty. Po tym terminie wizyta zostanie anulowana. Zadatek je
bezzwrotny, przepada w przypadku: odwołania wizyty w ostatniej chwili, nie zgłoszenia się na wizytę, lub
braku kontaktu z pacjentem. W uzasadnionych sytuacjach zadatek zostanie przesunięty na inną, kolejną
wizytę – wizyta przesunięta, odwołana przez Rejestrację.

Ankieta zdrowia i kwestionariusz danych Pacjenta

Pacjent podczas pierwszej (lub kolejnych wizyt) jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowia (wywiadu
lekarskiego) oraz kwestionariusza danych Pacjenta. Odmowa wypełnienia kwestionariusza jest jednoznaczna
z rezygnacją z wizyty. W przypadku braku pojedynczych danych kwestionariusza ( np. Pesel dziecka, nazwy
przyjmowanych leków) Pacjent zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć lub uzupełnić brakujące dane.
Wizyty dzieci do 16 roku życia
Lekarz zgodnie z art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie może wykonać żadnych usług
i świadczeń u Pacjenta małoletniego poniżej 16 roku życia, bez zgody jego przedstawiciela ustawowego.
Dziecko do 16 roku życia na wizytę powinno się stawić z rodzicem lub opiekunem ustawowym (np. z babcią,
dziadkiem, ciocią itp.). Jeżeli dziecko stawia się na wizytę samodzielnie winno posiadać pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna ustawowego oraz potwierdzenie telefoniczne jego danych osobowych przez
pracownika Rejestracji.

Opłaty za wizyty

Wysokość opłat za poszczególne usługi i świadczenia określone są w cenniku dostępnym na stronie
internetowej www.aprilstw.pl w zakładce cennik oraz w Rejestracji. W przypadku niejasności prosimy
o kontakt z Rejestracją. Wysokość opłaty za usługi i świadczenia wykonane na wizycie są określane przez
lekarza. Pacjent dokonuje opłaty w Rejestracji bezpośrednio po wizycie. Opłata za wizytę może być
wykonana poprzez płatność gotówką/kartą płatniczą. Od kosztu wizyty zostanie odjęta opłata ze statusem
„zadatek” jeżeli takowa była wykonana.

Rachunki za wizyty

Na prośbę Pacjenta zostanie wystawiony imienny rachunek za wykonane usługi i świadczenia. Należy
dostarczyć do Rejestracji wszystkie potwierdzenia płatności za odbyte wizyty – paragony (tylko te usługi
i świadczenia będą uwzględnione w rachunku). Rachunek jest wystawiany w ostatnim dniu miesiąca ostatniej
odbytej wizyty lub bieżącego miesiąca. Prośba o wystawienie rachunku może dotyczyć wizyt do 3 miesięcy.

Plan leczenia

Na prośbę pacjenta lekarz odpłatnie przygotowuje na podstawie badania klinicznego oraz zdjęć ramowy plan
leczenia z zakresem opłat za poszczególne etapy leczenia. Plan leczenia na prośbę pacjenta może zostać
przedstawiony na wizycie konsultacyjnej, jego koszt jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na
złożoność leczenia. O wszelkich zmianach planu leczenia Pacjent będzie informowany podczas wizyt
zabiegowych.

Rękojmia/gwarancja

W naszej placówce dbając o dobro i bezpieczeństwo Pacjenta wykonujemy wszystkie usługi i zabiegi
z najwyższą starannością i na najwyższym możliwym poziomie, przy użyciu starannie dobranych materiałów
i narzędzi. W przypadku pojawienia się w wykonywanych przez nas pracach nieprzewidzianych uszkodzeń,
przebarwień, zmian właściwości itp. w okresie rękojmi, zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na
nowe. Szczegółowe informacje dotyczące Rękojmi/gwarancji są dostępne na stronie www.aprilstw.pl oraz
w Rejestracji.
Rozpoczęcie leczenia w naszej placówce oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu

 

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112 poz. 654z późn. zm.);
Ustawa Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. z 2009, nr 52, poz.417 z późn. zm.)
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 320)
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.zm.)